Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

BỀ TRÊN SÁNG LẬP DÒNG VÀ TỔNG PHỤ TRÁCH ĐƯƠNG NHIỆM

Sr.  M. Phanxico Xavie Hà Thị Thanh Tịnh

 Sáng lập Hội Dòng

Sr.  M. Edouard Đoàn Thị Bạch Hảo

(về nhà Cha năm 2010)

 Đồng Sáng lập Hội Dòng